Features

Proresidence Features 

54a28bf0447f38824abe519b_all%20Feature2.jpg

Features ต่างๆของโปรเรสสิเดนท์ถูกออกแบบมาให้มีความสอดคล้องกับ lifestyle ของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งรองรับและครอบคลุมความต้องการของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายลูกบ้าน ซึ่ง Features เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของคุณในทุกๆด้าน  ส่วนในเรื่องของการใช้งานก็ถูกสร้างมาเพื่อให้มีการใช้งานที่ง่าย สะดวก สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทาง Website และ Application  และจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีความเคลื่อนไหวต่างๆเกิดขึ้นในฟีเจอร์นั้นๆ

ฟีเจอร์ต่างๆก็แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะเชื่อมต่อและมีการทำงานสัมพันธ์กันอยู่ในแบบ Two ways และ One way communication ระหว่างฝ่ายบริหารและผู้อยู่อาศัย

Proresidence Feature 

54a28bf0447f38824abe519b_all%20Feature2.jpg

Features ต่างๆของโปรเรสสิเดนท์ถูกออกแบบมาให้มีความสอดคล้องกับ lifestyle ของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งรองรับและครอบคลุมความต้องการของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายลูกบ้าน ซึ่ง Features เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของคุณในทุกๆด้าน  ส่วนในเรื่องของการใช้งานก็ถูกสร้างมาเพื่อให้มีการใช้งานที่ง่าย สะดวก สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทาง Website และ Application  และจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีความเคลื่อนไหวต่างๆเกิดขึ้นในฟีเจอร์นั้นๆ

ฟีเจอร์ต่างๆก็แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะเชื่อมต่อและมีการทำงานสัมพันธ์กันอยู่ในแบบ Two ways และ One way communication ระหว่างฝ่ายบริหารและผู้อยู่อาศัย